Ochrona Danych Osobowych w Zintegrowanym Systemie OTAGO
(ODO)

W dniu 4 maja 2016 w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 s. 1). Zgodnie z treścią art. 99 w/w Rozporządzenia (zwanego dalej RODO) wiąże ono w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich od dnia 25 maja 2018 r.

Kurs zawiera informacje przeznaczone dla administratorów/zarządców systemów informatycznych, którzy zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w systemie OTAGO. Materiały dydaktyczne definiują zakres danych osobowych przechowywanych w Zintegrowanym Systemie OTAGO, ich strukturę, powiązania,  przepływy do/z systemów zewnętrznych oraz zasady przetwarzania danych osobowych.